32. Multi - form

Multi-form cho phép bạn tạo nhiều form đăng ký điêu hướng khách hàng điền lần lượt thông tin và liên kết đến 1 form tổng để hoàn thành đăng kí

Bước 1. Thiết kế Form tổng

Form tổng sẽ bao gồm tất cả các trường của các form con

Bước 2. Thiết kế Form con

Click Form -> Nâng cao -> Tích chọn Sử dụng Multi - Form -> Chọn Form mục tiêu là Form Tổng

-> Các form con sẽ được liên kết data với Form tổng thông qua việc tích hợp Multi-form và chọn form tổng

Ứng dụng

Chú ý:

  • Một Form tổng có thể liên kết với nhiều Form con

  • Form tổng bạn tạo yêu cầu phải chứa tất cả các trường của các Form con

  • ID và value các trường của Form tổng phải trùng với ID và value trường của Form con

Bạn có thể sử dụng tính năng Multi-form kết hợp với các sự kiện của landing page như sau:

  • Ẩn hiện phần tử/section: Click form ->Nâng cao -> Sự kiện -> Show/hide element -> gắn ID phần tử cần ẩn/hiện

  • Chuyển section: Click Form -> Nâng cao -> Sự kiện -> Scroll To -> chọn section cần chuyển tới

Last updated