1. Section

I. Section là gì?

Section là một đoạn nội dung trên Landing Page. Mỗi đoạn nội dung có một ý nghĩa riêng và kết hợp với nhau thành một chuỗi nội dung có tính thuyết phục cao.

II. Thao tác cơ bản với Section

1. Thao tác với Section trên Thanh thiết lập nhanh

  • Lên trên: Đổi vị trí Section, đưa Section lên trước

  • Xuống dưới: Đổi vị trí Section, đưa Section xuống dưới

  • Tạo nhanh Section trắng: Tạo một Section trắng bên dưới Section đang bấm chọn

  • Xóa Section

2. Điều chỉnh kích thước Section

Click vào Section muốn điều chỉnh -> Bấm giữ biểu tượng điều chỉnh kích thước -> kéo lên trên, xuống dưới để điều chỉnh kích thước Section

3. Thao tác với Section trong Sidebar

Các thao tác: Thêm Section trắng, thêm Section mẫu, quản lý Section đã lưu

4. Thao tác với Section trong Khối thiết lập

  • Đổi màu, ảnh nền cho Section

Khối thiết lập -> Nền -> Đổi màu

Last updated