6. Tự động chặn IP spam

1. Tự động chặn đơn thứ x trong y ngày cùng 1 IP

Truy cập Dashboard -> Cài đặt -> Cài đặt chung -> Chặn đơn trùng IP

Đơn bị chặn sẽ vào phần Đơn Block và sẽ không đồng bộ về POS và GG sheet

2. Tự động gắn tag cho đơn thứ x trong y ngày cùng 1 IP về POS

Truy cập chi tiết landing page -> Kết nối POS -> Gắn tag cho đơn hàng trùng IP

Last updated