11. Sự kiện mở Email

Để sử dụng sự kiện mở Email người dùng cần:

Chọn phần tử -> Nâng cao -> Sự kiện -> "+" -> Onlick -> Open Email -> Mục tiêu là email mong muốn

Last updated