Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

31. Gửi SMS thông tin đơn hàng qua Semaphore

Truy cập webiste để tạo tài khoản tại: https://semaphore.co/

Bước 1. Tạo tài khoản liên kết SEMAPHORE

Ở Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> chọn Loại tài khoản là SEMAPHORE-> Lưu
Để lấy API key, bạn cần:
Truy cập webiste để tạo tài khoản tại: https://semaphore.co/
Home ->API Docs -> Copy to clipboard

Bước 2. Tạo cấu hình Form

Cấu hình Form -> Chọn tài khoản vừa liên kết
Trong đó
  • Tên và Sender Name: click SEND SMS
  • Nội dung tin nhắn: Chèn ID trường ( định dạng {ID_truong}) vào nội dung tin nhắn để gửi thông tin xác nhận đơn cho khách hàng
--> Lưu cấu hình

BƯỚC 3. Liên kết cấu hình với landing page

Click tên Landing page -> Kết nối -> Chọn cấu hình SEMAPHORE vừa tạo