31. Gửi SMS thông tin đơn hàng qua Semaphore

Truy cập webiste để tạo tài khoản tại: https://semaphore.co/

Bước 1. Tạo tài khoản liên kết SEMAPHORE

Ở Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> chọn Loại tài khoản là SEMAPHORE-> Lưu

Để lấy API key, bạn cần:

Truy cập webiste để tạo tài khoản tại: https://semaphore.co/

Home ->API Docs -> Copy to clipboard

Bước 2. Tạo cấu hình Form

Cấu hình Form -> Chọn tài khoản vừa liên kết

Trong đó

  • Tên và Sender Name: click SEND SMS

  • Nội dung tin nhắn: Chèn ID trường ( định dạng {ID_truong}) vào nội dung tin nhắn để gửi thông tin xác nhận đơn cho khách hàng

--> Lưu cấu hình

BƯỚC 3. Liên kết cấu hình với landing page

Click tên Landing page -> Kết nối -> Chọn cấu hình SEMAPHORE vừa tạo

Last updated