Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

1. Tổ chức và thành viên

1. Tạo tổ chức

Tại Dashboard -> Tạo tổ chức (góc trái màn hình) -> Đặt tên tổ chức -> Lưu

2. Thêm thành viên

2.1 Mời thành viên vào tổ chức

Mời thành viên vào tổ chức: Tổ chức -> Các thành viên -> Thêm thành viên
Lưu ý: Thành viên cần đăng ký và tạo tài khoản ở Webcake trước khi được mời vào tổ chức.

2.2 Chấp nhận lời mời vào tổ chức

  • Nếu thành viên chưa tạo tài khoản thì sẽ có email thông báo gửi về email của thành viên đó
  • Nếu thành viên đã có tài khoản Webcake, thông báo sẽ hiển thị ở Webcake

3. Phân quyền thành viên

4 quyền trong tổ chức:
  • Owner: Quản lý tất cả các trang và thành viên trong tổ chức
  • Super admin: Có đầy đủ quyền như Owner của tổ chức
  • Admin: Quản lý tất cả các trang trong tổ chức
  • Member: Quản lý và chỉnh sửa các trang của mình và các trang được phân quyền