1.1.1 Kết hợp Radio + Group select

Ứng dụng:

  • Trường Radio: Để khách chọn combo -> Mục đích để khách mua nhiều sản phẩm hơn, thường 2, 3 sản phẩm

  • Trường Group select: Khách chọn mua nhiều sản phẩm thì hiện nhiều option để khách hàng lựa chọn

  • Sử dụng: Khách chọn mua 1 sản phẩm -> hiển thị 1 hàng sản phẩm để khách lựa chọn, khách chọn mua 2 sản phẩm -> hiển thị 2 hàng sản phẩm,...

Hình ảnh demo:

Last updated