1.7 Chọn nguồn đơn Ads bắn về POS

Ngoài nguồn đơn mặc định là Tên trang Landing Page bắn về POS. Bạn có thể cấu hình nguồn đơn quảng cáo bắn về POS để lọc và báo cáo

Bình thường Webcake đã tự động bắt theo keyword để lọc các đơn đó từ nguồn quảng cáo nào. Trong một vài trường hợp lỗi (Như TikTok đôi khi lỗi ko trả về đúng nguồn) người dùng có thể cài đặt chủ động ở Webcake để đơn luôn nhận nguồn đó

1. Chọn nguồn đơn cho trang từ Webcake

Ngoài nguồn đơn mặc định là Tên trang Landing Page bắn về POS. Bạn có thể cấu hình nguồn đơn bắn về POS để lọc và báo cáo

2. Lọc nguồn đơn từ POS

Tại view đơn hàng ở POS

3. Báo cáo theo nguồn đơn

Tại view báo cáo ở POS

Last updated