6. Sự kiện gọi điện thoại

Bạn có thể cấu hình một nút gọi điện thoại và cài số Hotline doanh nghiệp của mình vào. Khi khách hàng click vào nút sẽ gọi đến Hotline của doanh nghiệp

Last updated