4. Sự kiện mở, đóng Popup

Khi khách hàng click vào phẩn tử có gắn sự kiện mở Popup, màn hình của khách hàng sẽ mở Popup đó.

Click phần tử -> Cài đặt -> Nâng cao --> Thêm sự kiện -> Open Popup --> Chọn Popup

Last updated