Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

13. Kết nối đồng bộ dữ liệu Webcake - Line

1. Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm -> Line -> Lưu
Để lấy được "Access token" bạn cần tạo token bằng cách truy cập vào trang sau:

Bước 1. Tạo Group Line chat

Bước 2. Tạo Token
Chọn My Page -> Generate token -> nhập tên token và chọn nhóm chat
Copy ta được Access Token
Sau khi Lưu Tài khoản liên kết xong, Line sẽ sinh tự động 1 Bot có tên "Line Notify" và bạn cần thêm Bot vào nhóm chat

2. Tạo cấu hình Form

Tại giao diện Webcake: tạo cấu hình Form
Tại view Tích hợp -> Cấu hình Form -> Thêm -> Chọn tài khoản Line
--> Lưu Cấu hình

3. Lưu dữ liệu từ Landing Page về cấu hình Line

Dashboard -> Click tên Landing page -> Kết nối
Click Thêm -> Chọn cấu hình có sẵn -> Cấu hình Line vừa khởi tạo
Kết nối thành công data về Line sẽ hiển thị như sau: