5. Gắn messenger vào Landing Page

1. Tạo nút Messenger ở Landing page

B1: Lấy một hình ảnh, hoặc khối bất kỳ làm nút bấm

B2: Ghim nút đó để khối có thể chạy dọc theo màn hình

Bước 01: Lấy đường dẫn link Messenger của bạn

Bạn sẽ setup link messenger theo format sau: https://m.me/ID_page

Truy cập trang Fanpage của bạn để lấy ID page

Ví dụ ID page Webcake.io -> Link messeneger https://m.me/Webcake.io

Bước 02: Gắn đường dẫn link này vào nút Messenger ở Landing Page

Chọn phần tử -> Nâng cao -> Sự kiện -> Onlick -> Open Link -> gán link Messenger

3 . Xuất bản trang Landing Page

Last updated