12. Scroll ngay khi vào trang

Cách 1. Scroll to theo pixel

1. Gắn đoạn mã vào trang

Copy đoạn mã:

let url_string = window.location.href
let url = new URL(url_string);
let distance = url.searchParams.get("scroll");
window.scroll(0, distance)

Dán đoạn mã trên vào thiết lập trang: Builder -> Thiết lập trang -> HTML -> Custom code JavaScript

2. Truy cập vào trang và gắn thêm đoạn mã đằng sau

Thêm đoạn mã vào sau link trang:

/?scroll=1234

Trong đó: 1234 là khoảng cách bạn muốn scroll khi vừa vào trang

Vd trang gốc của bạn: https://www.landingpagemienphi.com

Gắn thêm đoạn mã thành: https://www.landingpagemienphi.com/?scroll=1234

Cách 2. Scroll to theo section

1. Lấy ID section cần scroll

Click vào section cần scroll đến -> Tracking -> Copy CSS

2. Truy cập vào trang và gắn thêm ID section đằng sau

Lấy CSS vừa copy được gán vào link landing page trên trình duyệt của bạn

Trong đó: #w-9oqk5t2t là section bạn muốn scroll khi vừa vào trang

Vd trang gốc của bạn: https://phuong.landingpagemienphi.com/test

Gắn thêm đoạn mã thành: https://phuong.landingpagemienphi.com/test/#w-9oqk5t2t

Last updated