Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

4. Đồng bộ button

Luôn luôn đồng bộ: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo dù bật tính năng đồng bộ button hay không đồng bộ button
 • Nội dung chữ trong button
Luôn không đồng bộ: Cỡ chữ trong button
Bật tính năng đồng bộ button: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo
 • Màu button
 • Đồng bộ font chữ
 • Màu chữ
 • Viền button
 • Hiệu ứng
Bật tình năng không đồng bộ button: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ không thay đổi
 • Cỡ chữ button
 • Màu chữ
 • Màu button
 • Font chữ
 • Viền button
 • Hiệu ứng