4. Đồng bộ button

Luôn luôn đồng bộ: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo dù bật tính năng đồng bộ button hay không đồng bộ button

 • Nội dung chữ trong button

Luôn không đồng bộ: Cỡ chữ trong button

Bật tính năng đồng bộ button: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo

 • Màu button

 • Đồng bộ font chữ

 • Màu chữ

 • Viền button

 • Hiệu ứng

Bật tình năng không đồng bộ button: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ không thay đổi

 • Cỡ chữ button

 • Màu chữ

 • Màu button

 • Font chữ

 • Viền button

 • Hiệu ứng

Last updated