Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

1. Thanh Sidebar

Tại trang Builder, thanh Sidebar lằm ở vị trí bên trái màn hình:
Thanh Sidebar là nơi truy cấp đế thư viện lưu trữ các phần tử để thêm các phần tử vào Landing Page
Các khối chính trong thanh Sidebar:
  • Khối văn bản: Bao gồm các khối tiêu đề, khối văn bản với các font chữ và kích thước khác nhau
  • Khối màu: Bao gồm các khối màu nền và icons, biểu tượng thêm vào Landing Page
  • Khối ảnh/video: Quản lý thư viện ảnh và video cho Landing Page
  • Khối Section: Thêm Frame và quản lý lưu trữ Frame
  • Khối Form: Tạo form khách hàng đăng ký
  • Khối khác: Bao gồm các khối: Số ngẫu nhiên, bộ đếm ngược, popup, thông báo, iframe bản đồ, iframe fan page.