1. Thanh Sidebar

Tại trang Builder, thanh Sidebar lằm ở vị trí bên trái màn hình:

Thanh Sidebar là nơi truy cấp đế thư viện lưu trữ các phần tử để thêm các phần tử vào Landing Page

Các khối chính trong thanh Sidebar:

  • Khối văn bản: Bao gồm các khối tiêu đề, khối văn bản với các font chữ và kích thước khác nhau

  • Khối màu: Bao gồm các khối màu nền và icons, biểu tượng thêm vào Landing Page

  • Khối ảnh/video: Quản lý thư viện ảnh và video cho Landing Page

  • Khối Section: Thêm Frame và quản lý lưu trữ Frame

  • Khối Form: Tạo form khách hàng đăng ký

  • Khối khác: Bao gồm các khối: Số ngẫu nhiên, bộ đếm ngược, popup, thông báo, iframe bản đồ, iframe fan page.

Last updated