6. Khôi phục Landing page đã xóa

Để khôi phục những landing page đã xóa người dùng truy cập:

Dashboard -> Danh sách -> Trang đã xóa -> Khôi phục

Last updated