2.2 Gắn thẻ theo option trong form

1. Tạo thẻ đơn hàng ở POS

Giao diện POS: Cấu hình -> Thẻ đơn hàng -> Tạo

Lưu ý*

Bạn cần bật trạng thái "Mới" để đảm bảo ngay khi đơn về POS đơn sẽ được gắn tag

2. Kết nối POS và Webcake

Truy cập chi tiết landing page -> Pancake POS -> Kết nối

3. Gắn tag cho option trường radio trong form

Trang chỉnh sửa -> Form -> Radio -> Liên kết -> POS Tag

Last updated