5. Global Tracking

Global Tracking là tính năng cho phép quản lý nhiều mã tracking (Facebook pixel, Tiktok, Google,... ) trên một bảng đễ dàng, đặc biệt ưu điểm là có thể chỉnh sửa mà không cần xuất bản lại trang Landing Page của bạn.

Các bước sử dụng Global Tracking:

  • Tạo mã Global Tracking

  • Thêm mã tracking vào Global Tracking

  • Gắn Global Tracking đó cho trang Landing Page, có 2 cách gắn:

    • Gắn trực tiếp Global Tracking vào trang: Builder -> Thiết lập -> Mã chuyển đổi -> Global Tracking

    • Gắn Global Tracking cho thẻ -> Các trang chứa thẻ đó sẽ được tự động gắn mã Global Tracking

1. Tạo mã Global Tracking

Truy cập: Dashboard -> Tích hợp -> Tracking Global

2. Thêm mã Global Tracking trực tiếp vào trang Landing Page

Builder -> Cài đặt -> Mã chuyển đổi -> Global Tracking

-> Xuất bản

3. Gắn Global Tracking theo thẻ

• Điền ID pixel ở builder thì auto lấy

• Nếu chọn Global ở Builder thì ưu tiên ở builder (Không hiển thị Global của tag ở builder)

• Nếu Không chọn global tracking ở builder thì lấy theo Global tracking được gắn theo tag

• Nếu trang có nhiều tag thì lấy Global của 1 tag (lấy theo tag mới nhất được thêm vào)

3.1 Gắn Global Tracking cho thẻ trong view thẻ

Dashboard -> Danh sách Landing Pages -> Quản lý thẻ

Chỉnh sửa thẻ

Thêm Global Tracking cho thẻ

View hiển thị thẻ được gắn cho Global Tracking

Last updated