4. Chèn Facebook Comment

Facebook Comment cho phép mọi người bình luận về nội dung trên trang web của bạn bằng tài khoản Facebook của họ. Để chèn Facebook Comment vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Tạo app bình luận tại https://developers.facebook.com/

Bạn truy cập vào https://developers.facebook.com/ sau đó click chọn Ứng dụng của tôi và chọn Tạo ứng dụng

Chọn tạo ứng dụng: Khác

Nhập tên App và địa chỉ email sau đó bấm Tạo ID ứng dụng

Chọn mục Thông tin cơ bản, sau đó nhập các thông tin sau

  • Miền ứng dụng: Tên miền xuất bản Landing Page của bạn

  • URL Chính sách quyền riêng tư: Tên miền xuất bản Landing Page

  • URL Điều khoản dịch vụ: Tên miền xuất bản Landing Page

  • Hạng mục: Chọn Mua sắm

Sau đó bấm nút Lưu thay đổi

Bật ứng dụng sang trạng thái Trực tiếp

Nếu bạn đã tạo App trước đó rồi và chọn app đó thì vui lòng kiểm tra lại mục Cài đặt -> Thông tin cơ bản và kiểm tra lại mục Miền ứng dụng, URL chính sách quyền riêng tư và URL Điều khoản dịch vụ xem đã đúng với đường dẫn xuất bản chưa.

2. Lấy mã nhúng bình luận vào Landing Page

Để lấy mã nhúng bình luận Facebook vào Landing Page bạn truy cập đường dẫn: https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/

Chọn ứng dụng bạn vừa tạo sau đó sao chép 2 đoạn mã ở Step 2Step 3 để chuẩn bị nhúng vào Landing Page.

Quay trở lại Webcake Builder, chọn Cài đặt -> HTML/ JavaScript

Dán các đoạn mã sau:

  • <meta property="fb:app_id" content="ID của ứng dụng" /> vào Trước thẻ </head>

  • Đoạn mã trong Step 2 vào Trước thẻ </body>

Tiếp tục chọn Thêm mới và chọn Mã HTML. Chọn Sửa HTML và dán đoạn mã trong Step 3 vào khung nhập mã sau đó bấm nút Cập nhật rồi di chuyển phần tử Mã HTML đến vị trí muốn hiển thị bình luận.

Last updated