5. Hướng dẫn sử dụng phím tắt

Tại trang Builder để xem "Hướng dẫn sử dụng phím tắt" người dùng click vào biểu tượng "Chung" --> Hỗ trợ

Màn hình hiện lên popup "Hỗ trợ và các phím tắt"

Click vào "Tài liệu hướng dẫn sử dụng" để truy cập tài liệu hướng dẫn

Last updated