Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

2. Hình ảnh

1. Truy cập thư viện ảnh từ Sidebar

Sidebar -> Ảnh -> Thư viện ảnh
Quản lý ảnh trong thư viện hình ảnh

3. Thiết lập hình ảnh trong Khối thiết lập

  • Thiết lập khối ảnh ở Khối thiết lập nhanh hoặc ở Khối thiết lập
  • Thiết lập Filter
Thiết lập Filter
Bao gồm các thao tác điều chỉnh: Độ sáng, Tương phản, Hòa màu, Làm mờ, Đảo màu, Trắng đen.
  • Transform khối ảnh
Bao gồm các thao tác: Xoay ngang, Xoay dọc, Nghiên ngang, Nghiên dọc
  • Overlay
Thêm lớp màu cho ảnh theo % màu sắc