Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

5. Đồng bộ ảnh

Luôn luôn đồng bộ: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo dù bật tính năng đồng bộ ảnh hay không đồng bộ ảnh
  • Ảnh và đường dẫn ảnh
Bật tính năng đồng bộ section: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo
  • Viền ảnh
  • Hiệu ứng
Bật tình năng không đồng bộ section: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ không thay đổi
  • Viền ảnh
  • Hiệu ứng