15. Section Global

Với Section Global cho phép bạn sử dụng và update thiết kế hàng loạt landing page mà không cần phải vào chi tiết từng trang chỉnh sửa và xuất bản. Để sử dụng Section global bạn cần cài đặt theo các bước như sau:

1. Tạo Section Global

Thêm mới section -> Lưu secsion -> Tích chọn Global secsion -> Save

2. Sử dụng Section Global

Section -> See more -> Global -> chọn Section -> Thêm

Sau khi thêm section global vào builder sẽ hiển thị để người dùng phân biệt với section thường

3. Chỉnh sửa và update thiết kế cho Section Global

Sau khi chỉnh sửa section bạn Click Lưu Section -> Save

-> Tất cả những landing page khác có sử dụng Global section này sẽ được update thiết kế mà không cần phải xuất bản lại cho từng trang

Chú ý: Bạn cần bấm Lưu trên Section Global để cập nhật nội dung lên trang đã xuất bản ,Không phải là thao tác bấm Lưu và xuất bản landingpage ở mục Xuất bản trang

Last updated