7. Lỗi ko hiển thị hiệu ứng trên windows

Một số máy tính ko hiển thị hiệu ứng khi thiết kế và xuất bản, đây là do cài đặt của máy. Thực hiện bật cho phép hiệu ứng trong máy để thấy được hiệu ứng.

Bật: "Show animations in Windows"

Last updated