Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

1. Đổi mật khẩu tài khoản

Để đổi mật khẩu tài khoản có 2 cách:
  • Quên mật khẩu
  • Đổi mật khẩu trong Dashboard

1. Quên mật khẩu

Truy cập: Webcake -> Đăng nhập -> Quyên mật khẩu -> Nhập email của bạn vào -> Check tin trong email -> đổi mật khẩu
Quyên mật khẩu
Điền email lấy lại mật khẩu (email đăng ký Webcake)

2. Đổi mật khẩu

Dashboard -> Hồ sơ -> Đổi mật khẩu -> Nhập email của bạn vào -> Check tin trong email -> đổi mật khẩu
Điền email đổi mật khẩu (email đăng ký Webcake)