Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

4.2 Usecase Tính hoa hồng cho đội marketing

Ứng dụng quảng cáo chuyển đổi và sử dụng báo cáo trong POS Pancake (có thể kết hợp messenger)
  1. 1.
    UTM Link
UTM link cho phép tạo ra nhiều biến thể từ link gốc
Các UTM link phân công cho các nhân viên POS
Sử dụng UTM link để chạy quảng cáo -> Khách hàng để lại đơn hàng -> Phân biệt được đơn hàng đó đến từ link nào
2. Kết nối UTM link với user POS
Đơn hàng từ UTM link về POS sẽ tự động gắn cho nhân viên marketing theo cột Marketer
Đơn hàng về POS được gắn cho Marketer ở Webcake
3. Báo cáo, thống kê
Báo cáo, thống kê về marekting sẽ hiển thị đầu đủ ở POS Pancake