8. Xuất bản landing page lên Shopify

1. Chuẩn bị tài khoản Shopify để kết nối

Đảm bảo bạn đã có tài khoản Shopify và đăng ký gói của Shopify để có thể kết nối app: https://www.shopify.com/vn

2. Đăng ký tài khoản Shopify partner

Đăng ký Shopify partner tại: https://partners.shopify.com

3. Tạo app trên Shopify

Bước 1: Tại view Partner Shopify -> All apps -> Create app manually

Bước 2: Lưu Client ID và Client secret

Bước 3: Setup app

Bước 4: Phân phối app

Lưu ý: Link được lấy là link store của Shopify

Copy và truy cập link này để thêm tên miền trên Webcake

4. Xác thực tên miền với Webcake

Bước 1: Thêm tên miền Shopify

Tên miền -> Thêm tên miền -> Nền tảng: chọn Shopify -> Điền thông tin -> Lưu

  • Tên miền Shopify: Là tên miền chính ở store Shopify của bạn

  • API Key

  • Client

Bước 2: Xác thực

5. Xuất bản và sử dụng

Bạn có thể theo dõi video của chúng tôi

Last updated