30.1 Xác thực OTP qua BUKA

Bước 1. Bật tính năng gửi mã OTP ở cấu hình BUKA

Để gửi mã OTP về sms qua BUKA người dùng cần bật tính năng "Tài khoản gửi mã xác thực"

Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> BUKA -> Bật "Tài khoản gửi mã xác thực"

  • App ID : click Short message -> SMS application -> Application API

  • {otp_code} là fomat mặc định để gửi mã OTP về sms

Bước 2. Kết nối cấu hình với Form

Bạn cần sử dụng thêm trường "Mã xác thực" vào Form

Click Form -> Thêm trường -> Mã xác thực

Kết nối cấu hình Form BUKA đã tạo với trường "Mã xác thực"

Xuất bản và sử dụng

Last updated