5. Block IP đơn hàng spam

Tính năng block IP cho phép chặn các đơn hàng spam.

1. Cho IP vào danh sách Black list

Để lấy IP người dùng truy cập vào Dữ liệu form -> Đơn hàng -> Chi tiết -> IP

Trường hợp 1 : Chặn IP cho từng landing page

Truy cập: Danh sách Landing Page -> chọn trang -> Black list -> Add IP

Thêm IP vào Black list

Đơn hàng từ các IP này sẽ được cho vào blacklist

Trường hợp 2 : Chặn IP cho tất cả landing page

Truy cập: Dashboard -> Cài đặt -> Cài đặt chung -> Bật IP chặn tạo form

2. Chặn đơn hàng gửi về Googlesheet và POS

Các đơn hàng từ các IP bị chặn sẽ vào phần các đơn block và sẽ ko đồng bộ về Googlesheet và POS

3. Các đơn từ IP bị chặn sẽ ko bắn thông tin lên Pixel

Các IP bị chặn khi đặt đơn:

  • Đơn hàng vẫn sẽ về Webcake

  • Màn hình đặt đơn sẽ hiển thị thông báo: "Đơn hàng bị chặn"

  • Các đơn từ IP bị chặn sẽ không bắn thông tin lên pixel -> Sẽ không tính các đơn này vào camp

Last updated