16. Gắn Zalo OA vào landing page

I. Đăng nhập và tạo tài khoản Zalo OA

Đăng nhập và tạo tài khoản Zalo OA tại: https://oa.zalo.me

II. Gắn plugin Zalo OA vào trang

2.1. Lấy đoạn mã script từ Zalo OA

Truy cập: https://developers.zalo.me/docs/social/zalo-chat-widget

2.2. Gắn đoạn mã Zalo OA vào trang Webcake

Gắn vào phần "Trước thẻ </body>":

III. Gắn nút chat Zalo OA vào trang

3.1. Copy mã nút chia sẻ từ Zalo OA

Truy cập link: https://developers.zalo.me/docs/social/share

Copy mã:

3.2. Dán doạn mã vào trang Webcake

3.2.1 Dán mã vào thẻ body

3.2.2. Dán đoạn mã vào khối html box

Sử dụng khối HTML box

Di chuyển khối HTML box đến vùng mà bạn muốn

Trang xuất bản

Last updated