1.1 Kết nối sản phẩm nhiều thuộc tính Webcake - POS

1. Sử dụng trường Select Group

1.1 Liên kết sản phẩm từ POS vào Webcake (như trong hướng dẫn kết nối )

1.2 Liên kết trường Group Select với sản phẩm

  • Thêm trường Group Select

  • Liên kết trường Group Select với sản phẩm

  • Liên kết các trường con trong Group Select với thuộc tính sản phẩm

  • Xuất bản và sử dụng

Lưu ý: Trường Group Select sẽ bắt buộc điền theo thứ tự các trường trong Group

Last updated