III. THIẾT LẬP CƠ BẢN

Tìm hiểu các thiết cơ bản sau khi khởi tạo được Landing Page

  • Lưu Landing Page

  • Xem trước Landing

  • Xuất bản Landing Page

  • Xem lịch sử chỉnh sửa Landing Page

  • Hướng dẫn sử dụng phím tắt

Last updated