3C. Thêm hiệu ứng Tuyết rơi

Để thêm hiệu ứng pháo hoa vào Landing Page, các bạn copy đoạn mã sau và dán vào trước thẻ body (Before tag <body>)

// HTML
<div class="snowflakes" aria-hidden="true">
 <div class="snowflakes" aria-hidden="true">
<div class="snowflake" style="font-size: 30px;">❅</div>
<div class="snowflake">❅</div>
<div class="snowflake" style="font-size: 40px;">❆ </div>
<div class="snowflake">❅</div>
<div class="snowflake" style="font-size: 30px;">❆</div>
<div class="snowflake" style="font-size: 22px;">❅</div>
<div class="snowflake" style="font-size: 40px;">❆</div>
<div class="snowflake" style="font-size: 20px;">❅</div>
<div class="snowflake" style="font-size: 40px;">❆</div>
<div class="snowflake" style="font-size: 20px;">❆</div>
</div>
// CSS
<style>
 @-webkit-keyframes snowflakes-fall {
  0% {top:-10%}
  100% {top:100%}
 }
 @-webkit-keyframes snowflakes-shake {
  0%,100% {-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}
  50% {-webkit-transform:translateX(80px);transform:translateX(80px)}
 }
 @keyframes snowflakes-fall {
  0% {top:-10%}
  100% {top:100%}
 }
 @keyframes snowflakes-shake {
  0%,100%{ transform:translateX(0)}
  50% {transform:translateX(80px)}
 }
 .snowflake {
  color: #fff;
  font-size: 1em;
  font-family: Arial, sans-serif;
  text-shadow: 0 0 5px #000;
  position:fixed;
  top:-10%;
  z-index:9999;
  -webkit-user-select:none;
  -moz-user-select:none;
  -ms-user-select:none;
  user-select:none;
  cursor:default;
  -webkit-animation-name:snowflakes-fall,snowflakes-shake;
  -webkit-animation-duration:10s,3s;
  -webkit-animation-timing-function:linear,ease-in-out;
  -webkit-animation-iteration-count:infinite,infinite;
  -webkit-animation-play-state:running,running;
  animation-name:snowflakes-fall,snowflakes-shake;
  animation-duration:10s,3s;
  animation-timing-function:linear,ease-in-out;
  animation-iteration-count:infinite,infinite;
  animation-play-state:running,running;
 }
 .snowflake:nth-of-type(0){
  left:1%;-webkit-animation-delay:0s,0s;animation-delay:0s,0s
 }
 .snowflake:nth-of-type(1){
  left:10%;-webkit-animation-delay:1s,1s;animation-delay:1s,1s
 }
 .snowflake:nth-of-type(2){
  left:20%;-webkit-animation-delay:6s,.5s;animation-delay:6s,.5s
 }
 .snowflake:nth-of-type(3){
  left:30%;-webkit-animation-delay:4s,2s;animation-delay:4s,2s
 }
 .snowflake:nth-of-type(4){
  left:40%;-webkit-animation-delay:2s,2s;animation-delay:2s,2s
 }
 .snowflake:nth-of-type(5){
  left:50%;-webkit-animation-delay:8s,3s;animation-delay:8s,3s
 }
 .snowflake:nth-of-type(6){
  left:60%;-webkit-animation-delay:6s,2s;animation-delay:6s,2s
 }
 .snowflake:nth-of-type(7){
  left:70%;-webkit-animation-delay:2.5s,1s;animation-delay:2.5s,1s
 }
 .snowflake:nth-of-type(8){
  left:80%;-webkit-animation-delay:1s,0s;animation-delay:1s,0s
 }
 .snowflake:nth-of-type(9){
  left:90%;-webkit-animation-delay:3s,1.5s;animation-delay:3s,1.5s
 }
 .snowflake:nth-of-type(10){
  left:25%;-webkit-animation-delay:2s,0s;animation-delay:2s,0s
 }
 .snowflake:nth-of-type(11){
  left:65%;-webkit-animation-delay:4s,2.5s;animation-delay:4s,2.5s
 }
</style>

Last updated