Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

4. Xác thực tên miền với Facebook

1. Xác minh bằng cách thêm thẻ meta

Truy cập: Trình quản lý kinh doanh Facebook -> Chọn doanh nghiệp -> Cài đặt doanh nghiệp -> Sự an toàn của thương hiệu -> Miền -> hêm tên miền của bạn vào
Ví dụ: webcake.io
Xác thực tên miền Facebook
Copy đoạn mã thẻ meta của facebook Ví dụ:
<meta name="facebook-domain-verification" content="k2eodc9u3x4fzq848eec3mlgzl6tj5" />
Dán đoạn mã trên vào Webcake: Trang của bạn ở Webcake -> Builder -> Thiết lập -> HTML/JavaScript -> Dán đoạn mã trên vào vùng Trước thẻ </head>
Dán đoạn mã xác minh tên miền vào Webcake
Quay lại Facebook và bấm xác minh để hoàn tất
Bấm xác minh tên miền để hoàn tất

2. Xác minh bằng cách cập nhật bản ghi DNS TXT

Truy cập: Trình quản lý kinh doanh Facebook -> Chọn doanh nghiệp -> Cài đặt doanh nghiệp -> Sự an toàn của thương hiệu -> Miền -> hêm tên miền của bạn vào
Ví dụ: webcake.io
Xác thực tên miền Facebook
Chọn phương thức: Cập nhật bản ghi DNS TXT
Copy đoạn mã thẻ meta của facebook Ví dụ:
facebook-domain-verification=k2eodc9u3x4fzq848eec3mlgzl6tj5
Truy cập phần cấu hình dns tên miền -> Thêm bản ghi TXT -> Dán đoạn mã của Facebook vào
Quay lại Facebook -> Bấm xác minh miền để hoàn tất