5. Chức năng Layers

Chức năng Layers là chức năng thông kê các Section và các phần tử trong Section của một Landing Page.

Tại trang Builder, trên thanh Headerbar góc trái màn hình, bấm chọn vào biểu tượng Layers để mở chức năng Layers

Có thể thao tác ẩn hiện các phần tử, các Section trên chức năng quản lý Layers

Last updated