Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

6. Thông báo

Thêm mới khối thông báo từ sidebar:

  • Nguyên lý của tính năng Notify: hiển thị những nội dung được chuẩn bị sẵn trong Google Sheet hoặc Datagrid
  • Chỉnh sửa hiển thị Notify: thay đổi màu chữ, màu nền của Notify ở phần Màu chữ , Màu và hình nền

Cách 1: Tạo nội dung từ Google Sheet

Tạo một Google Sheet với 4 cột nội dung chính với các tiêu đề : Title, Content, Time, Image và bạn điền tạo nội dung các cột. Trang tính tạo nội dung, phải là nằm ở vị trí đầu tiên trên Bảng tính của bạn:
Để có link ảnh, bạn có thể up ảnh lên thư viện ảnh của Webcake và ấn chọn Copy link:
Ảnh mặc định notify
Bước 2: Xuất bản Google Sheet lên web
Bạn có thể lựa chọn xuất bản với toàn bộ tài liệu hoặc sheet chứa nội dung
Bước 3: Quay trở lại đường link tranh tính lúc đầu
  • Copy ID của Google Sheet và dán vào mục Google Sheet ID trong thiết lập của tính năng Notify.
  • Copy tên của sheet và dán vào mục Sheet name
Lưu ý: Lấy ID của google sheet gốc, không phải ID của đường link sau khi đã xuất bản ở bước 2.
Bước 4: Update mới của Google sheet yêu cầu người dùng chia sẻ trang tính để có thể hiển thị lên notify
  • Truy cập trang tính -> Chia sẻ -> Chia sẻ với bất kỳ ai (quyền xem)
  • Xuất bản lại trang ở Webcake

Cách 2: Tạo nội dung từ Datagrid

Tạo dữ liệu Datagrid với loại: Thông báo mua hàng
Chọn nguồn dữ liệu Datagrid cho phần tử thông báo:
Cách 1: Chọn tên nguồn dữ liệu -> Thêm
Cách 2: Copy ID -> paste vào datagrid ID của phần tử thông báo