6. Thông báo

Thêm mới khối thông báo từ sidebar:

  • Nguyên lý của tính năng Notify: hiển thị những nội dung được chuẩn bị sẵn trong Google Sheet hoặc Datagrid

  • Chỉnh sửa hiển thị Notify: thay đổi màu chữ, màu nền của Notify ở phần Màu chữ , Màu và hình nền

Cách 1: Tạo nội dung từ Google Sheet

Tạo một Google Sheet với 4 cột nội dung chính với các tiêu đề : Title, Content, Time, Image và bạn điền tạo nội dung các cột. Trang tính tạo nội dung, phải là nằm ở vị trí đầu tiên trên Bảng tính của bạn:

Để có link ảnh, bạn có thể up ảnh lên thư viện ảnh của Webcake và ấn chọn Copy link:

Link ảnh mặc định nếu khách hàng muốn sử dụng: https://statics.pancake.vn/web-media/4b/52/7f/e7/666682ecfee619a3451cf2566aba653946dc13bfe52f47456f186874.png

Bước 2: Xuất bản Google Sheet lên web

Bạn có thể lựa chọn xuất bản với toàn bộ tài liệu hoặc sheet chứa nội dung

Bước 3: Quay trở lại đường link tranh tính lúc đầu

  • Copy ID của Google Sheet và dán vào mục Google Sheet ID trong thiết lập của tính năng Notify.

  • Copy tên của sheet và dán vào mục Sheet name

Lưu ý: Lấy ID của google sheet gốc, không phải ID của đường link sau khi đã xuất bản ở bước 2.

Bước 4: Update mới của Google sheet yêu cầu người dùng chia sẻ trang tính để có thể hiển thị lên notify

  • Truy cập trang tính -> Chia sẻ -> Chia sẻ với bất kỳ ai (quyền xem)

  • Xuất bản lại trang ở Webcake

Cách 2: Tạo nội dung từ Datagrid

Tạo dữ liệu Datagrid với loại: Thông báo mua hàng

Chọn nguồn dữ liệu Datagrid cho phần tử thông báo:

Last updated