Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

15. Sự kiện Change tab

Sự kiện này cho phép bạn cài đặt mở ảnh tương ứng trong Gallery hoặc Carousel cho nút bấm
Click phần tử ->Nâng cao -> On click -> Change tab -> Chọn Gallery/Carousel
Có 3 loại hiển thị:
Move to Prev: click vào phần tử được cài sự kiện -> nhảy ảnh/slide về vị trước đó
Move to Next: click vào phần tử được cài sự kiện -> nhảy ảnh/slide về vị sau đó
Tab index: click vào phần tử được cài sự kiện -> nhảy ảnh/slide vào vị trí ( 0, 1, 2, 3...)trong gellery/carousel
Vị trí ảnh trong Gallery 0,1...
Vị trí slide trong Carousel 0,1,2...