15. Sự kiện Change tab

Sự kiện này cho phép bạn cài đặt mở ảnh tương ứng trong Gallery hoặc Carousel cho nút bấm

Click phần tử ->Nâng cao -> On click -> Change tab -> Chọn Gallery/Carousel

Có 3 loại hiển thị:

Move to Prev: click vào phần tử được cài sự kiện -> nhảy ảnh/slide về vị trước đó

Move to Next: click vào phần tử được cài sự kiện -> nhảy ảnh/slide về vị sau đó

Tab index: click vào phần tử được cài sự kiện -> nhảy ảnh/slide vào vị trí ( 0, 1, 2, 3...)trong gellery/carousel

Last updated