1. Kết nối, đồng bộ Webcake - POS Pancake

POS - Giải pháp quản lý bán hàng, kho hàng phù hợp với cả hai hình thức kinh doanh online và offline. Truy cập và đăng nhập POS tại: https://pos.pancake.vn/

1. Tạo kết nối Webcake - POS

Tại view Dashboard -> Tích hợp -> Pancake POS -> Thêm mới để tạo cấu hình kết nối:

2. Kết nối trang Landing Page với POS

Cài đặt kết nối cho từng Landing Page: Tại trang Dashboad -> Danh sách -> Click và tên Landing Page đó hoặc dấu ... để truy cập phần chi tiết - > Chi tiết -> Pancake POS

Tại view Kết nối -> Chọn thêm -> Chọn cấu hình đã kết nối ở trên:

Tùy chỉnh cấu hình: Thêm sản phẩm, combo, khuyến mãi

3. Kết nối sản phẩm với trường trong Form để khi khách hàng đặt hàng sẽ kèm theo sản phẩm

3.1 Sản phẩm 1 mẫu mã

Có 3 cách chính:

  • Sử dụng trường Quantity: Liên kết với sản phẩm -> khách đặt hàng và điển số lượng sẽ về POS

  • Sử dụng trường Select: Liên kết các lựa chọn trong trường select với sản phẩm và số lượng

  • Sử dụng trường Radio: Liên kết các lựa chọn trong trường radio với sản phẩm và số lượng

3.2 Sản phẩm nhiều mẫu mã và 1 thuộc tính (Vd: chỉ có thuộc tính size)

Sử dụng trường Checkbox Group : Liên kế lựa chọn trong trường với mẫu mã sản phẩm

Thực hiện Liên kết số lượng sản phẩm để đồng bộ đơn hàng về POS có đầy đủ và chính xác số lượng và mẫu mã sản phẩm

Có 3 cách để liên kết như sau :

  • Sử dụng trường Số lượng

  • Sử dụng trường Select

  • Sử dụng trường Radio

2.3 Sản phẩm nhiều mẫu mã, nhiều thuộc tính

Thực hiện liên kết các trường với thuộc tính sản phẩm -> khi kết hợp các trường sẽ được mẫu mã sản phẩm. Các trường có thể kết hợp

  • Select

  • Radio

  • Checkbox

  • Trường số lượng

Last updated