1. Lưu Landing Page

Tại trang Builder, bấm chọn vào biểu tượng "Lưu lại" góc trái màn hình trên thanh "Header bar" để lưu Landing Page

Thông báo hiện lên thông báo đã lưu thành công:

Last updated