Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

20. Bật Google dịch

Bật Google dịch trong Builder

Truy cập: Builder -> Thiết lập toàn trang -> Khác -> Tự động dịch của trình duyệt -> Bật
Bật tự động dịch
Sử dụng tự động dịch: Builder -> Chuột phải -> Chọn dịch sang “Tiếng Việt”
Có thể chọn ngôn ngữ khác ở thanh Headbar của trình duyệt