Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

11. Sử dụng Webcake làm webform Botcake

1.Tạo liên kết

Tích hợp -> Botcake -> Kết nối Botcake.io -> Chọn page

2.Kết nối Landing Page với trang Facebook trong Botcake

Truy cập: Dashboard -> Chi tiết trang -> Kết nối -> Kết nối Botcake -> Chọn cấu hình có sẵn

3. Xuất bản trang Landing Page sẽ được webform trong Botcake

Sau khi xuất bản trang ở Webcake -> truy câp Botcake -> Cấu hình -> Cấu hình ứng dụng -> Webform
Webform trong Botcake
Webform

4. Sử dụng Webform ở Botcake

4.1 Tạo thông báo sau khi khách submit thành công ở Webform
Ngoài ra
Có thể sử dụng thêm cấu trúc: {{total_price}} để gửi thông tin về giá trị đơn hàng về Botcake
Xin chào {{ full_name }},
Thông tin xác nhận từ website:
Họ và tên: {{ full_name }}
Số điện thoại: {{ phone_number }}
Địa chỉ: {{ address }}
Sản phẩm: {{ items }}
Tổng tiền: {{total_price}}
Người dùng có thể tạo và chỉnh sửa thông tin mua hàng gửi về Botcake
4.2 Gắn webform vào nút hoặc hành động trong bot
Quy trình: Khách dùng Botcake -> Bấm nút mở webform -> Đặt đơn -> Botcake sẽ thông báo sau khi khách đặt thành công đơn hàng
Luồng tin nhắn —> Chỉnh sửa —> Thêm nút —> Mở webform trên Messenger --> Chọn webform đã tạo trước đó

5. Sự kiện đóng Webform

Sự kiện cho phép đóng webform và quay trở về màn hình Messenger
Chọn phần tử -> Nâng cao -> Sự kiện -> Close messenger view