Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

10. Xuất dữ liệu về Excel

Để xuất dữ liệu đơn hàng về Excel bạn cần truy cập vào:
Form Dữ Liệu -> Thao tác -> Chọn Xuất tất cả hoặc Xuất theo ngày -> Download