4.1. Mã chuyển đổi Google Tag Manager

1. Gắn mã Google Tag vào Webcake Builder

Truy cập phần quản lý thẻ Google Tag Manager: https://tagmanager.google.com

Sao chép mã Google Tag và dán vào Webcake Builder

Dán mã vào Webcake Builder

2. Kiểm tra hoạt động của Google Tag

Để kiểm tra xem Google Analytics đã ghi nhận những sự kiện mà bạn đã cài đặt ở trên hay chưa, các bạn cần tải ứng dụng Google Tag Assistant và cài đặt trên trình duyệt Chrome.

Sau khi ứng dụng đã hiển thị trên trình duyệt, bạn bật trang landing page cần kiểm tra, và chọn Enable sau đó F5 để tải lại trang.

Last updated