Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

23. Hiển thị params từ url vào trang

23.1 Hiển thị params vào phần tử Text

Cấu hình nút hoặc phần tử text

Tạo params: Tạo params để phân biệt và sử dụng ở đuôi đường link
  • VD: Params: name
  • URL: domain.com?name=abc
  • Hiển thị text: abc
Truy cập link tương ứng với params
  • VD: Params: name
  • URL: domain.com?name=abc
  • Hiển thị text: abc

23.2 Hiển thị params vào trường trong Form

Bạn có thể sử dụng tính năng này cho Affiliate để thống kê lượt submit form cho CTV
Click trường -> tích chọn Text params
Xuất bản
Cách sử dụng : Công thức ?ID_trường = params được gắn trên link
Truy cập link với params