23. Hiển thị params từ url vào trang

23.1 Hiển thị params vào phần tử Text

Cấu hình nút hoặc phần tử text

Tạo params: Tạo params để phân biệt và sử dụng ở đuôi đường link

  • VD: Params: name

  • URL: domain.com?name=abc

  • Hiển thị text: abc

Truy cập link tương ứng với params

  • VD: Params: name

  • URL: domain.com?name=abc

  • Hiển thị text: abc

23.2 Hiển thị params vào trường trong Form

Bạn có thể sử dụng tính năng này cho Affiliate để thống kê lượt submit form cho CTV

Click trường -> tích chọn Text params

Xuất bản

Cách sử dụng : Công thức ?ID_trường = params được gắn trên link

Truy cập link với params

Last updated