Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

2. Sự kiện chuyển Section

Khi khách hàng click vào phẩn tử có gắn sự kiện chuyển Section, màn hình của khách hàng sẽ chuyển đến Section đó
Click phần tử -> Cài đặt -> Nâng cao --> Thêm sự kiện -> Scroll to --> Chọn Section
Tên section: Click vào section -> Tên section sẽ hiển thị ở thanh thiết lập
Có thể sử dụng chức năng Layers để xem thông tin về các Section
Dùng tính năng Layer để xem thông tin về section