12. Kết nối đồng bộ dữ liệu Webcake - MailChimp

Mailchimp được biết đến là một nền tảng tự động hóa Marketing có thể giúp người dùng chia sẻ dễ dàng các email cũng như các chiến dịch quảng cáo với khách hàng và các bên quan tâm khác. Để kết nối data từ landing page về chuỗi email quản lý của MailChimp, các bạn thao tác như sau :

Bước 1. Tạo Tài khoản liên kết Mailchimp

Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm -> MailChimp

Để lấy được API Key, bạn cần đăng nhập tài khoản MailChimp: https://mailchimp.com/

-> Copy API key

Bước 2 Tạo cấu hình Form

Tích hợp -> Cấu hình Form -> Thêm -> Chọn cấu hình vừa tạo ở Bước 1

Bạn cần điền các thông tin và tùy chỉnh các trường tùy theo form đăng kí, Bên trái là các trường thông tin bạn đã tạo trên form ở landing page, bên phải là các trường thông tin bạn tạo trên Mailchimp

Bước 3 Kết nối cấu hình MailChimp với landing

Click Tên landing page -> Kết nối -> Chọn cấu hình MailChimp đã tạo ở Bước 2

Last updated