3. Sự kiện mở đường dẫn

Tính năng này giúp bạn thiết lập chuyển hướng sang trang khác khi người dùng click vào một phần tử.

Click phần tử -> Cài đặt -> Nâng cao --> Thêm sự kiện -> Open link --> Link muốn điều hướng đến

Điền đường link liên kết mà bạn muốn (lưu ý đường link có đủ https).

Last updated