2. Thanh thiết lập nhanh

Tại trang Builder, khi bấm chọn vào một phần tử cần thao tác, thanh thiết lập nhanh sẽ xuất hiện bên cạnh phần tử đó

Các thanh thiết lập nhanh sẽ khác nhau và tùy biến với mỗi phần tử:

Thao tác chung của các phần tử với thanh thiết lập nhanh:

  • Ẩn hiện phần tử: Khi ẩn phần tử, phần tử vẫn ở trong Frame nhưng sẽ không xuất hiện khi xuất bản

  • Nhân bản phần tử: Tạo ra một phần tử giống phần tử cần nhân bản

  • Đưa lên trước, đưa về sau: Thay đổi thứ tự hiển thị giữa các phần tử

  • Cài đặt: Bấm chọn để hiển thị Khối thiết lập

  • Xóa phần tử

Last updated