Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

10. Sự kiện Collapse

Sự kiện Collapse là tính năng hữu ích giúp bạn ẩn và hiển thị 1 nội dung trên trang, giúp người dùng có thể chủ động mở rộng/ẩn nội dung để xem , tiết kiệm không gian hiển thị
Chọn ID phần tử muốn ẩn hiện
Cài sự kiện Collapse