Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

10. Trang cảm ơn

Trang cảm ơn là trang mở ra sau khi khách hàng đăng ký vào form (Mua hàng hoặc đăng ký nhận tư vấn)
Cài đặt trang cảm ơn: Form -> Nâng cao -> Cài đặt form
Có 3 cách cài trang cảm ơn:
  • Cài popup mặc định
  • Cài popup tùy chỉnh
  • Gắn link trang cảm ơn
Cài đặt trang cảm ơn trong form